سامانه پایش کرونا ویروس جدید COVID-19

ورود مشخصات فردی:
دانلود راهنما (کلیک کنید) چنانچه تمایل دارید افراد تحت تکفل را ثبت نام نمایید، می توانید با کد ملی و کد پرسنلی "فرد شاغل" مجدد در سامانه ورود کرده و اطلاعات فردی افراد تحت تکفل را انتخاب(رسمی ها) یا درج نموده (پیمانکاری ها)، سپس سئوالات مرتبط با سلامتی را پاسخ دهید.
کارکنان پیمانکاری فاقد کد پرسنلی، کد ملی خود را به جای کد پرسنلی وارد نمایند. * اگر پیمانکاری هستید و امکان ورود به سامانه را ندارید، از امور اداری تان بخواهید لیست اطلاعات پیمانکاری را به سازمان بهداشت و درمان ارسال کند.

کد امنیتی

راهنما